กลุ่มวิจัยและพัฒนา

คลิกเพื่อไปยังรายชื่อ KM ของ กลุ่ม [อช.] [ พย.]

ลำดับ รายชื่อองค์ความรู้ ปี หน่วยงาน
 

อช.

1 เทคนิคการแยกเชื้อจุลินทรีย์ผลิตกรดอินทรีย์จากกระเพาะของสัตว์ 61 ศคช
2 นวัตกรรมด้านงานบริการสายพันธุ์จุลินทรีย์ 61 ศคช
3 วิธีการเก็บรักษาและการศึกษาคุณสมบัติของเชื้อจุลินทรีย์ 61 ศคช
4 ฉลากทุเรียนอร่อย 61 ศนก
5 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์แบบใหม่ สำหรับเกษตรกร (New Science Classroom for Farmers) 61 ศนก
6 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมผิวหนังจำลองสามมิติและการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้วยผิวหนังจำลองสามมิติ 61 ศนส
7 นวัตกรรมการบริการวิเคราะห์สภาพผิวหน้าพร้อมแอปพลิเคชั่น True Your Face (Service innovative for skine analysis with True Your Face app) 61 ศนส
8 หลักการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ 61 ศนส
9 ไฮโดรเจลมาร์คหน้าอัจฉริยะชะลอริ้วรอยแห่งวัย (Smart Hydrogel Facial Mask for Anti-aging) 61 ศนส
10 Pitching:Research funding เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน 61 ศนอ
11 กระบวนการผลิตผักชุปแป้งทอดคลุกปรุงรสเพื่อสุขภาพ 61 ศนอ
12 การประยุกต์การจัดการแบบภาคอุตสาหกรรมในหน่วยงานวิจัย 61 ศนอ
13 ระบบการผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Aseptic Process) สำหรับโรงงานนำร่องแปรรูปอาหาร 61 ศนอ
14 การผลิตเอทานอลความเข้มข้นสูง จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 60 ศคช
15 หลักการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 60 ศนส
16 การยืดอายุการเก็บรักษาจุลินทรีย์โพรไบโอติกในน้ำผลไม้ 59 ศคช
17 การประยุกต์ใช้โทรศัพท์อัจฉริยะถอดรหัส QR CODE เพื่อทวนสอบลำไยส่งออก 59 ศนก
18 การถ่ายทอดประสบการณ์วิจัยเวชสำอางจากสมุนไพร 59 ศนส
19 วิธีการใช้งานเครื่องฆ่าเชื้อ Steam retort สำหรับผลิตอาหารกระป๋อง 59 ศนอ
20 เทคโนโลยีการเพาะเห็ดเขตหนาว 58 ศคช
21 การประยุกต์ใช้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับมะขามหวานพันธุ์สีทอง 58 ศนก
22 การทดสอบการคงสภาพของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 58 ศนส
23 การผลิตน้ำมะขามพร้อมดื่ม 58 ศนอ
24 Design of Experiments (DOE) and Response Surface Method (RSM) การออกแบบการทดลองทางชีวภาพและการออกแบบวิธีพื้นที่ผิวตอบสนอง 57 ศคช
25 เทคนิคเฉพาะขั้นสูงในงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 57 ศคช
26 การทดสอบปุ๋ยตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 57 ศนก
27 ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 : 2005 57 ศนก
28 การทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 57 ศนส
29 การสกัดโปรทิงเจอร์ขิง 57 ศนส
30 การสร้างระบบการจัดการความรู้ด้านการแปรรูปอาหารพร้อมบริโภคแบบผง 57 ศนอ
31 หลักการใช้เครื่องและการหาค่าการกระจายความร้อนของเครื่อง Water Spray Retort 57 ศนอ
32 ความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) และการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking) เพื่อการสร้างนวัตกรรม 57 อช
33 การประเมินความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการวิจัย 56 ศคช
34 การใช้โอโซนเพื่อการเกษตร 56 ศนก
35 การแยกสารซาโปนินจากพืชสมุนไพรโดยใช้ Macroporous resin 56 ศนส
36 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่อง water spray retort 56 ศนอ
37 ความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) และการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking) เพื่อการสร้างนวัตกรรม 56 อช
38 การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยและพัฒนา 55 ศคช
39 การสกัดแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีจากสมุนไพร 55 ศนส
40 กระบวนการผลิตซุปสกัดพร้อมดื่มและเข้มข้น 55 ศนอ
41 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 53 ศนก
42 การวิจัยและพัฒนาน้ำส้มสายชูจากตาลโตนด 50 ศนอ
43 การสร้างระบบการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาวิธีการวัดค่า Fo ในอาหารกระป๋องประเภทผักและผลไม้ 50 ศนอ
44 การสร้างระบบจัดการความรู้กระบวนการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 50 ศนอ
 

พย.

1 Scale up team – key player for translational research and commercialization 61 ศนพ
2 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Decision Support System for Environmental Technology) 61 ศนพ
3 Stock & inventory system for innovation center 61 ศนย
4 เครื่องสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุถิบ ชนิดควบคุมอัตโนมัติ แบบ Gantry Robot 61 ศนย
5 เทคนิคการเชื่อมแบบ TIG ( Tungsten Inert Gas) 61 ศนย
6 การเพิ่มมูลค่าเศษแก้วเหลือทิ้งด้วยเทคโนโลยีพลาสมา 61 ศนว
7 การหาปริมาณพื้นที่ผิวและขนาดรูพรุนของตัวอย่างด้วยเครื่อง Surface area Analysis 61 ศนว
8 เตาเผาเซรามิกประหยัดพลังงานที่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง 61 ศนว
9 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยเมมเบรน 61 ศนว
10 การตรวจวัดคุณภาพในบรรยากาศและแบบจำลองคุณภาพอากาศ AERMOD 60 ศนพ
11 การขึ้นรูปแม่พิมพ์สำหรับงานผ้าบาติก โดยใช้ CADCAMCNC 60 ศนย
12 การปลูกผักด้วยน้ำแนวตั้งในร่มโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 60 ศนย
13 การอบรมความรู้พื้นฐาน Non-Thermal Plasma 60 ศนว
14 การผลิตน้ำมันชีวมวล (BIO-OIL) 59 ศนพ
15 เครื่องบีบน้ำมันมะพร้าวคุณภาพสูง 59 ศนพ
16 Engineering Graphics 59 ศนย
17 กระบวนการรมควันลำไยด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 59 ศนย
18 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ 59 ศนว
19 เครื่องอัดบล็อกประสาน วว. ความเร็วสูง 59 ศนว
20 การเขียนรายงานการวิจัย 58 ศนพ
21 การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนจากชีวมวล 58 ศนพ
22 การคำนวณออกแบบรีเวอร์ออสโมซีส 58 ศนย
23 การวิเคราะห์ธาตุด้วยวิธีการเรืองรังสีเอ็กซ์ 58 ศนย
24 การเขียนข้อเสนอชุดโครงการตามมาตรฐานสากล 58 ศนว
25 การเขียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 58 ศนว
26 การเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผาเซรามิก 57 พย
27 คำอธิบายวิธีเขียน คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 57 พย
28 การอัดเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล 57 ศนพ
29 เทคนิคการจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยว 57 ศนพ
30 การทดสอบเครื่องกรองน้ำดื่มและไส้กรองน้ำดื่ม 57 ศนย
31 การวิเคราะห์วัสดุเชื้อเพลิงพลังงาน 57 ศนว
32 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำแผนที่นำทาง เทคโนโลยีฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ (Technology Roadmap) 57 ศนว
33 เทคนิคการบริหารโครงการ สู่ความสำเร็จ 56 พย
34 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 56 พย
35 การจัดการโครงการติดตามตรวจสอบมาตรการรายงาน EIA 56 ศนพ
36 การเชื่อมโลหะอะลูมิเนียมและท่อด้วยการเสียดทานแปรปรวน 56 ศนย
37 การตรวจสอบคุณภาพงานหล่อ งานรีดและ งานเชื่อม ด้วยวิธีวิเคราะห์โครงสร้างมหภาค 56 ศนว
38 การเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผาเซรามิก 56 ศนว
39 การวิเคราะห์วัสดุเชื้อเพลิงพลังงาน 56 ศนว
40 การจดสิทธิบัตรจากผลงานวิจัย 55 ศนพ
41 การทดสอบเครื่องกรองน้ำดื่มและไส้กรองน้ำดื่ม 55 ศนย
42 การตรวจคุณลักษณะของวัสดุด้วยเครื่อง X-ray diffraction (XRD) 55 ศนว
43 เทคนิคการวางแผนเทคโนโลยี (Technology Roadmap) 54 พย
44 การผลิตน้ำมันมะพร้าวบีบเย็น 54 ศนพ
45 การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย กรณีศึกษา การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียของ บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด โดยใช้ระบบยูเอเอสบี 54 ศนพ
46 การก่อสร้างบล็อกประสาน 53 พย
47 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการจัดสรรทุนรัฐบาล 53 พย
48 เทคนิคการเขียนบทความ วว. 53 พย
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)