กลุ่มบริการ

ลำดับ รายชื่อองค์ความรู้ ปี หน่วยงาน
 

บอ.

1 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์ไชยาไนด์ในหน่อไม้สด(Method Validation of Cyanide in Bamboo Shoots) 61 บอ
2 การพัฒนาปรับปรุงวิธีการส่งผลการวิเคราะห์ทดสอบด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-Results) 61 ศทม
3 การพัฒนาทดสอบเพื่อประเมินความปลอดภัยของชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยการเร่งสภาวะ กรณีศึกษา:หลังคาเหล็กรถกระบะที่ส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย 61 ศทร
4 เครื่องทดสอบจำลองสภาวะสำหรับวัดความต้านทานไฟฟ้า 61 ศทร
5 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการกระจายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ GDPMD 61 สรร.
6 การจัดการเชื้ออ้างอิง 61 หป.ชจ.
7 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพไอโซมอสโทสในน้ำมันมะพร้าว 61 หป.ชจ.
8 การจัดการเครื่องมือในห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ระบบบันทึกอุณหภูมิความชื้นด้วยเทคโนโลยีไอโอทีที่แสดงผลบนโทรศัพท์มือถือ 61 หป.ฟอ.
9 การพัฒนาประสิทธิภาพในการวิเคราะห์การแตกหักเสียหายของวัสดุและชิ้นส่วนวิศวกรรม 61 หป.สส.
10 อุปกรณ์ทดสอบ Puncture tester ตามมาตรฐาน ASTM F1306 16 60 ศบท
11 การประกันคุณภาพผลการทดสอบด้วยวิธี Z-Score 60 ศพว
12 การใช้งานถังแก็สแรงดันสูง หรือ ถัง PLC (Portable Liquid Container) 60 หป.คม
13 การวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟอร์ในยางวัลกาไนส์โดยเทคนิค GC และ HPLC 60 หป.คม
14 ความรู้และความปลอดภัยในการใช้งานถังแก๊สแรงดันสูง 60 หป.คม
15 การทดสอบการกดอัดของยาง 60 หป.ทฟ
16 การทดสอบการทนแรงกระแทกมอก 2558 2555 ถังพลาสติกรองรับมูลฝอย 60 หป.ทฟ
17 การประยุกต์ใช้เทคนิค OCR สำหรับการวัด การสอบเทียบ 60 หป.ฟอ
18 เครื่องวัดความชื้นในดินแบบ Wifi Web Server 60 หป.ฟอ
19 การประยุกต์ใช้แผนผังการไหลในกระบวนการสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการวิเคราะห์และทดสอบ 59 บอ
20 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ Total Dietary Fiber (In-house method based on AOAC 2009.01) 59 ศทม
21 การวิเคราะห์หาปริมาณคอเรสเตอรอลในอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร 59 ศทม
22 เครื่องทดสอบความต้านการเรียงซ้อน 59 ศบท
23 การวิเคราะห์การแตกหักเสียหายของวัสดุและชิ้นส่วนวิศวกรรมด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 59 ศพว
24 กรอบแนวคิด แนวทางประเมินความเสี่ยงเพื่อการตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 9001 59 สรร
25 กระบวนการทำงานของหน่วยรับรองเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจาก อย. 59 สรร
26 การขอการรับรอง มอก. 17020-2556 58 บอ
27 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ทางเคมี ฉบับ MV EURACHEM GUIDE 2014 58 บอ
28 การประเมินอายุการใช้งานของอุปกรณ์วิศวกรรม เนื่องจากความเสียหายจากการคืบ 58 บอ
29 การวิเคราะห์สารพิษในสีอุตสาหกรรมเพื่อการขอรับรองโครงการฉลากเขียว 58 บอ
30 เทคนิคการเตรียมชิ้นงานโลหะสำหรับการทดสอบทางกล 58 บอ
31 มอก.1013-2553 บานประตูพีวีซี 58 บอ
32 บรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอันตราย 58 ศบท
33 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรฐาน ISO 9001:2015 58 สรร
34 เทคนิคการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร 58 สรร
35 ทักษะสำหรับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 57 บอ
36 เทคนิคการเตรียมชิ้นงานโลหะสำหรับการทดสอบทางกล 57 บอ
37 แนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดทำคู่มือการตรวจสอบคุณภาพงานหล่อ งานรีดและงานเชื่อมด้วยวิธีวิเคราะห์โครงสร้างมหภาค 57 บอ
38 เทคนิคการสอบเทียบมาตรวัดระดับเสียงประเภทถอดไมโครโฟนได้ 57 ศทม
39 แนวทางปฏิบัติสำหรับการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบทางเคมี 57 ศทม
40 เทคนิคการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ด้วยระบบสุญญากาศ 57 ศบท
41 ทักษะในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน 57 สรร
42 เทคนิคการประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่อหน่วยงานภายนอก 56 บอ
43 เทคนิคการวัดแผ่นความหนาของวัสดุชนิดบาง 56 บอ
44 เทคนิคสำหรับการจัดประชุม อบรม สัมมนาให้ประสบผลสำเร็จ 56 บอ
45 การวิเคราะห์ชนิดของพลาสติกด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี 56 ศบท
46 การใช้โปรแกรม CAD/CAM เพื่อจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษ 55 ศบท
47 ทักษะในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน 55 สรร
48 เทคนิคการทดสอบบรรจุภัณฑ์กระดาษ 53 ศบท
49 เทคนิคการให้บริการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหาร 53 สรร
50 การให้บริการอย่างมีคุณภาพ 52 บอ
51 การวางแผนงานสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Best practice guide in calibration planning for electrical and electronic measuring instrument) 52 หป.ฟอ
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)