กลุ่มสนับสนุน

คลิกเพื่อไปยังรายชื่อ KM ของ กลุ่ม [ยธ.] [ สผวว.] และ [บห.]

ลำดับ รายชื่อองค์ความรู้ ปี หน่วยงาน
 

ยธ.

1 นวัตกรรมเพื่อสังคม 61 สจท
2 การประเมินความคุ้มค่าการใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีมูลค่าสูงกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 61 สยศ
3 Call Center เพื่อการส่งเสริมการใช้ วทน. (TISTR Call Center) 60 กบน
4 ภาพรวมการดำเนินงานในระบบ SEPA 60 กพร
5 กลไกและเครื่องมือในการสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs ของ วว. 59 ยธ
6 กลยุทธ์และเทคนิคการเจรจาเพื่อโน้มน้าวใจลูกค้า 58 ยธ
7 การจัดทำ proposal งานวิจัยและ presentation เพื่อนำเสนองานต่อลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 58 ยธ
8 การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อการลงทุน 58 ยธ
9 การบริหารความเสี่ยง 58 สยศ
10 การประเมิน แผน-ผล วิสาหกิจ 58 สยศ
11 วิธีการกรอกข้อมูล TMI 58 สยศ
12 การศึกษาวิจัยตลาดเชิงลึกของงานวิจัยและบริการ ทั้งในประเทศและอาเซียน 57 สจท
13 Building STI Capacity For Sustainable Development South Korea Best Practices 56 สยศ
14 การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางด้านการตลาด 55 สจท
15 ความรู้พื้นฐานและการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเป็นตัวแทนสิทธิบัตร 55 สจท
16 คู่มือบริหารความเสี่ยง วว. 55 สยศ
17 การประเมินโครงการ 54 กพน
18 การทำตลาดงานวิจัยและพัฒนาในยุคเศรษฐกิจพอเพียง 53 กพน
19 การบริหารจัดการเทคโนโลยี (Technology Licensing Office : TLO) 53 กพน
20 การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (Licensing) 53 ยธ
21 เทคนิคการเป็นพิธีกรและเทคนิคการสร้างความพึงพอใจลูกค้า 52 สจท
22 การประเมินความคุ้มค่าโครงการวิจัย 51 สยศ
23 คู่มือการจัดทำแผนวิสาหกิจ วว. 50 สยศ
 

สผวว.

1 การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกิจกรรมโครงการเปิดบ้าน วว. ต้อนรับอาคันตุกะ 61 กปส
2 กลยุทธ์การเดินเอกสารของงานสารบรรณ 61 กลข
3 แนวทางการจัดทำแผนงบประมานเงินทุน วว. 61 กวส
4 การปรับปรุงช่องทางการสื่อสารภายในและจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการสื่อสารผ่านระบบ Intranet 61 กสน
5 Innovator for change 2018 61 สจท
6 เทคนิคการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบสังเกตุการณ์ 61 สตส
7 แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง(e.bidding,e-market) 61 สตส
8 ระบบการประเมินผล KPI อัจฉริยะ 61 สตส
9 ระบบบริหารจัดการงานวิจัย วว 61 สยศ
10 การจัดการข้อมูลคำสั่งบริหาร (คบ) ในระบบฐานข้อมูล 60 กลข
11 การจัดทำความตกลงความร่วมมือ ว และ ท กับหน่วยงานต่างประเทศ 60 กวส
12 พัฒนาช่องทางการแสดงความเห็นหรืออภิปรายบนระบบอินทราเน็ต 60 กสน
13 การตรวจสอบระบบสารสนเทศ 60 สตส
14 การออกแบบผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ความรู้ 59 กสน
15 การตรวจสอบการจัดจ้างงานก่อสร้าง 59 สตส
16 การนำโปรแกรม Excel มาสนับสนุนการตรวจสอบ 59 สตส
17 การลาปฏิบัติภารกิจนอกสำนักงานและการลาหยุดของผู้ว่าการ วว. 59 สผวว
18 ระบบข้อมูลโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ 59 สผวว
19 การเขียนเพื่อการจัดการความรู้ 58 กสน
20 การประสานงานเพื่อการจัดการความรู้ 58 กสน
21 การป้องกันการเกิดทุจริตในองค์กร 58 สตส
22 แนวทางการสอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ 58 สตส
23 การประเมินผลการดำเนินงานของ ผวว. 58 สผวว
24 คู่มือคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 58 สผวว
25 การจัดแถลงข่าวผลงาน วว. 57 กปส
26 เทคนิคการผลิตวีดิโอเพื่อเก็บรวบรวมผลงาน 57 กปส
27 การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการประสานงาน 57 กสน
28 เทคนิคการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อการจัดการความรู้ 57 กสน
29 การจัดทำกระดาษทำการ 57 สตส
30 แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 57 สตส
31 ผลิตภัณฑ์วิจัยและบริการแบบไหนคนซื้อถูกใจคนขายมีความสุข 57 สผวว
32 เสนอขายอย่างไรได้ทั้งใจได้ทั้งเงิน 57 สผวว
33 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ 56 กลข
34 เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน ในงานอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ 56 กสน
35 การตรวจสอบทุจริต 56 สตส
36 คู่มือการจัดแถลงข่าวผลงาน วว. 55 กปส
37 การจัดการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 55 กวส
38 การจัดทำกระดาษทำการ (Working paper) 55 สตส
39 การจัดทำต้นฉบับวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยโปรแกรม InDesign 54 กสน
40 คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนการตรวจสอบการจัดซื้อโดยวิธีการสอบราคา 54 สตส
 

บห.

1 การบริการจัดหาสารสนเทศ 61 กจค
2 การประยุกต์ใช้ MS Word ในงานตรวจรายงานวิชาการ วว. 61 กจค
3 ประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยออกซิเจนเสริมการเผาไหม้ 61 กบร
4 Mobile Application 61 กพท
5 ระบบวิเคราะห์ข้อมูล 61 กพท
6 ระบบติดตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน (eXpress-TRACKER) 61 สกค
7 การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning 61 สทบ
8 การใช้งาน eLibrary 60 กจค
9 ระบบ Q&A การเขียนรายงานวิจัย 60 กจค
10 ระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศสำหรับห้อง Data Center 60 กพท
11 ระบบลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์ 60 กพท.
12 DVD รวมข้อมูลระเบียบข้อบังคับ 59 กกม
13 การรับคืนเงินยืมทดรองจ่าย 59 กงบ
14 เทคนิคการสืบค้นด้วยระบบ e-Library ของห้องสมุด วว. 59 กจค
15 การพัฒนางานลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร 59 กบร
16 เครื่องปรับอากาศ 59 กบร
17 การจัดสรรทุนรัฐบาล 59 กพค
18 การทำฐานข้อมูล COI 59 กพค
19 สัญญาและการบริหารสัญญา 59 กพค
20 Web PR 59 กพท
21 การบริหารจัดการ Intranet วว. 59 กพท
22 ขั้นตอนการเคลียร์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 59 สกค
23 การจัดทำหนังสือเดินทางราชการและการขอวีซ่า 59 สทบ
24 การว่าต่างและแก้ต่างคดีทางปกครอง 58 กกม
25 การให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้และการนำส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติดำเนินการฟ้องคดี 58 กกม
26 แนวทางการปฏิบัติด้านเอกสารค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 58 กงบ
27 ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 58 กงบ
28 การให้บริการคัดเลือกและเผยแพร่สารสนเทศ 58 กจค
29 การจัดทำเงินเดือน ในระบบ SAP 58 กบค
30 การให้ความรู้การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 58 กบค
31 งานโลหะ 58 กบร
32 การวางแผนพัฒนารายบุคคล 58 กพค
33 การวิเคราะห์และการจัดทำแผนฝึกอบรม 58 กพค
34 การจัดการความรู้ระบบ ERP : SAP 58 กพท
35 การบริหารจัดการระบบ Infrastructure ICT วว. 58 กพท
36 การส่งเรื่องให้ พนักงานอัยการ ดำเนินคดีแพ่ง 57 กกม
37 ผังแนวทางการติดตามทวงถามหนี้ 57 กกม
38 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 57 กงบ
39 คู่มืออำนาจการอนุมัติ 57 กงบ
40 การสืบค้นสารสนเทศด้วยฟังก์ชัน e-Lib Tag Cloud 57 กจค
41 คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ วว. 57 กจค
42 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 57 กบค
43 การให้ความรู้การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 57 กบค
44 พลังงานทดแทนและการใช้งาน (ด้านแสงอาทิตย์) 57 กบร
45 การจัดการงานฝึกอบรม 57 กพค
46 การพัฒนาคนเพื่อผลงาน 57 กพค
47 ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) 57 กพค
48 แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) 57 กพด
49 วิธีปฏิบัติการโอนครุภัณฑ์ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้หน่วยงานของรัฐ 57 กพด
50 กระบวนการปฏิบัติงานของกองคลังบนระบบ TFERP:SAP 57 กพท
51 การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ICT วว. 57 กพท
52 ขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างและการบริหารสัญญา 57 บห
53 แนวทางการบริหารงานเพื่องานบริการสู่ความสำเร็จ 57 บห
54 การผลิตน้ำมะนาวพร้อมดื่มในภาชนะปิดสนิทด้วยเครื่อง Water Spray Retort 57 ศนอ
55 แนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ 56 กกม
56 การจัดทำคู่มือการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ผลประโยชน์พนักงาน และกองทุนสงเคราะห์ 56 กงบ
57 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 56 กจค
58 การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 56 กบค
59 จิตสำนึกกับการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 56 กบร
60 การบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม 56 กพค
61 แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง 56 กพด
62 การเผยแพร่ความรู้ระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งานเครือข่าย (AD : Active Directory) 56 กพท
63 กระบวนการออกแบบ/การเตรียมการจัดจ้างงานก่อสร้าง 56 บห
64 เทคนิคการออกแบบสวนหย่อมในพื้นที่ขนาดเล็ก 55 กกล
65 การวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการบริหาร 55 กบค
66 พลังงานทดแทนด้านแสงอาทิตย์ 55 กบร
67 ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) 55 กพค
68 แนวทางการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) และเงื่อนไขต่างๆ ที่ใช้ในการจัดหา 55 กพด
69 การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ICT วว. 55 กพท
70 การประเมินตนเองในการควบคุม (Control Self Assessment) 55 บห
71 การกำหนดมาตรฐานการสร้างสื่อสารสนเทศ วว. 55 สทส
72 การวิเคราะห์หมวดหมู่ หัวเรื่องและการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ 54 กจค
73 การทำสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด 53 กกม
74 คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินงานเรื่อง การนำระบบ Outsourcing (เฉพาะงานบริการ) มาใช้ในองค์กร 53 กกล
75 หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 53 กงบ
76 คู่มือสวัสดิการ การกู้เงินกองทุนสงเคราะห์ 53 กบค
77 สวัสดิการ การกู้เงินกองทุนสงเคราะห์ 53 กบค
78 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าด้านแสงสว่าง 53 กบร
79 คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุ 53 กพด
80 ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ : ไมโครซอฟต์ลิขสิทธิ์ 53 กพท
81 กระบวนการและแนวทางในการตอบสนองลูกค้าภายใน วว. 53 บห
82 การทำสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด 52 กกม
83 การนำระบบ Outsourcing (เฉพาะงานบริการ) มาใช้ในองค์กร 52 กกล
84 การอนุรักษ์พลังงานภายใน วว. เทคโนธานี 52 กบร
85 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) 52 กพท
86 กระบวนการและแนวทางในการตอบสนองลูกค้าภายในกลุ่มบริหาร 52 บห
87 การจัดการความรู้เรืองการเบิกจ่ายเงิน 52 สกค
88 การสร้างระบบจัดการความรู้ด้านการจัดสวัสดิการ (เงินกู้) 52 สทบ
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)