บัญชีรายชื่อองค์ความรู้ วว.

คลิกเพื่อไปยังรายชื่อ KM ของ กลุ่ม [อช.] [ พย.] [ บอ.] [ยธ.] [ สผวว.] และ [บห.]

ลำดับ รายชื่อองค์ความรู้ ปี หน่วยงาน
 

อช.

1 เทคนิคการแยกเชื้อจุลินทรีย์ผลิตกรดอินทรีย์จากกระเพาะของสัตว์ 61 ศคช
2 นวัตกรรมด้านงานบริการสายพันธุ์จุลินทรีย์ 61 ศคช
3 วิธีการเก็บรักษาและการศึกษาคุณสมบัติของเชื้อจุลินทรีย์ 61 ศคช
4 ฉลากทุเรียนอร่อย 61 ศนก
5 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์แบบใหม่ สำหรับเกษตรกร (New Science Classroom for Farmers) 61 ศนก
6 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมผิวหนังจำลองสามมิติและการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้วยผิวหนังจำลองสามมิติ 61 ศนส
7 นวัตกรรมการบริการวิเคราะห์สภาพผิวหน้าพร้อมแอปพลิเคชั่น True Your Face (Service innovative for skine analysis with True Your Face app) 61 ศนส
8 หลักการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ 61 ศนส
9 ไฮโดรเจลมาร์คหน้าอัจฉริยะชะลอริ้วรอยแห่งวัย (Smart Hydrogel Facial Mask for Anti-aging) 61 ศนส
10 Pitching:Research funding เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน 61 ศนอ
11 กระบวนการผลิตผักชุปแป้งทอดคลุกปรุงรสเพื่อสุขภาพ 61 ศนอ
12 การประยุกต์การจัดการแบบภาคอุตสาหกรรมในหน่วยงานวิจัย 61 ศนอ
13 ระบบการผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Aseptic Process) สำหรับโรงงานนำร่องแปรรูปอาหาร 61 ศนอ
14 การผลิตเอทานอลความเข้มข้นสูง จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 60 ศคช
15 หลักการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 60 ศนส
16 การยืดอายุการเก็บรักษาจุลินทรีย์โพรไบโอติกในน้ำผลไม้ 59 ศคช
17 การประยุกต์ใช้โทรศัพท์อัจฉริยะถอดรหัส QR CODE เพื่อทวนสอบลำไยส่งออก 59 ศนก
18 การถ่ายทอดประสบการณ์วิจัยเวชสำอางจากสมุนไพร 59 ศนส
19 วิธีการใช้งานเครื่องฆ่าเชื้อ Steam retort สำหรับผลิตอาหารกระป๋อง 59 ศนอ
20 เทคโนโลยีการเพาะเห็ดเขตหนาว 58 ศคช
21 การประยุกต์ใช้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับมะขามหวานพันธุ์สีทอง 58 ศนก
22 การทดสอบการคงสภาพของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 58 ศนส
23 การผลิตน้ำมะขามพร้อมดื่ม 58 ศนอ
24 Design of Experiments (DOE) and Response Surface Method (RSM) การออกแบบการทดลองทางชีวภาพและการออกแบบวิธีพื้นที่ผิวตอบสนอง 57 ศคช
25 เทคนิคเฉพาะขั้นสูงในงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 57 ศคช
26 การทดสอบปุ๋ยตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 57 ศนก
27 ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 : 2005 57 ศนก
28 การทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 57 ศนส
29 การสกัดโปรทิงเจอร์ขิง 57 ศนส
30 การสร้างระบบการจัดการความรู้ด้านการแปรรูปอาหารพร้อมบริโภคแบบผง 57 ศนอ
31 หลักการใช้เครื่องและการหาค่าการกระจายความร้อนของเครื่อง Water Spray Retort 57 ศนอ
32 ความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) และการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking) เพื่อการสร้างนวัตกรรม 57 อช
33 การประเมินความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการวิจัย 56 ศคช
34 การใช้โอโซนเพื่อการเกษตร 56 ศนก
35 การแยกสารซาโปนินจากพืชสมุนไพรโดยใช้ Macroporous resin 56 ศนส
36 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่อง water spray retort 56 ศนอ
37 ความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) และการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking) เพื่อการสร้างนวัตกรรม 56 อช
38 การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยและพัฒนา 55 ศคช
39 การสกัดแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีจากสมุนไพร 55 ศนส
40 กระบวนการผลิตซุปสกัดพร้อมดื่มและเข้มข้น 55 ศนอ
41 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 53 ศนก
42 การวิจัยและพัฒนาน้ำส้มสายชูจากตาลโตนด 50 ศนอ
43 การสร้างระบบการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาวิธีการวัดค่า Fo ในอาหารกระป๋องประเภทผักและผลไม้ 50 ศนอ
44 การสร้างระบบจัดการความรู้กระบวนการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 50 ศนอ
 

พย.

1 Scale up team – key player for translational research and commercialization 61 ศนพ
2 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Decision Support System for Environmental Technology) 61 ศนพ
3 Stock & inventory system for innovation center 61 ศนย
4 เครื่องสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุถิบ ชนิดควบคุมอัตโนมัติ แบบ Gantry Robot 61 ศนย
5 เทคนิคการเชื่อมแบบ TIG ( Tungsten Inert Gas) 61 ศนย
6 การเพิ่มมูลค่าเศษแก้วเหลือทิ้งด้วยเทคโนโลยีพลาสมา 61 ศนว
7 การหาปริมาณพื้นที่ผิวและขนาดรูพรุนของตัวอย่างด้วยเครื่อง Surface area Analysis 61 ศนว
8 เตาเผาเซรามิกประหยัดพลังงานที่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง 61 ศนว
9 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยเมมเบรน 61 ศนว
10 การตรวจวัดคุณภาพในบรรยากาศและแบบจำลองคุณภาพอากาศ AERMOD 60 ศนพ
11 การขึ้นรูปแม่พิมพ์สำหรับงานผ้าบาติก โดยใช้ CADCAMCNC 60 ศนย
12 การปลูกผักด้วยน้ำแนวตั้งในร่มโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 60 ศนย
13 การอบรมความรู้พื้นฐาน Non-Thermal Plasma 60 ศนว
14 การผลิตน้ำมันชีวมวล (BIO-OIL) 59 ศนพ
15 เครื่องบีบน้ำมันมะพร้าวคุณภาพสูง 59 ศนพ
16 Engineering Graphics 59 ศนย
17 กระบวนการรมควันลำไยด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 59 ศนย
18 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ 59 ศนว
19 เครื่องอัดบล็อกประสาน วว. ความเร็วสูง 59 ศนว
20 การเขียนรายงานการวิจัย 58 ศนพ
21 การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนจากชีวมวล 58 ศนพ
22 การคำนวณออกแบบรีเวอร์ออสโมซีส 58 ศนย
23 การวิเคราะห์ธาตุด้วยวิธีการเรืองรังสีเอ็กซ์ 58 ศนย
24 การเขียนข้อเสนอชุดโครงการตามมาตรฐานสากล 58 ศนว
25 การเขียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 58 ศนว
26 การเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผาเซรามิก 57 พย
27 คำอธิบายวิธีเขียน คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 57 พย
28 การอัดเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล 57 ศนพ
29 เทคนิคการจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยว 57 ศนพ
30 การทดสอบเครื่องกรองน้ำดื่มและไส้กรองน้ำดื่ม 57 ศนย
31 การวิเคราะห์วัสดุเชื้อเพลิงพลังงาน 57 ศนว
32 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำแผนที่นำทาง เทคโนโลยีฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ (Technology Roadmap) 57 ศนว
33 เทคนิคการบริหารโครงการ สู่ความสำเร็จ 56 พย
34 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 56 พย
35 การจัดการโครงการติดตามตรวจสอบมาตรการรายงาน EIA 56 ศนพ
36 การเชื่อมโลหะอะลูมิเนียมและท่อด้วยการเสียดทานแปรปรวน 56 ศนย
37 การตรวจสอบคุณภาพงานหล่อ งานรีดและ งานเชื่อม ด้วยวิธีวิเคราะห์โครงสร้างมหภาค 56 ศนว
38 การเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผาเซรามิก 56 ศนว
39 การวิเคราะห์วัสดุเชื้อเพลิงพลังงาน 56 ศนว
40 การจดสิทธิบัตรจากผลงานวิจัย 55 ศนพ
41 การทดสอบเครื่องกรองน้ำดื่มและไส้กรองน้ำดื่ม 55 ศนย
42 การตรวจคุณลักษณะของวัสดุด้วยเครื่อง X-ray diffraction (XRD) 55 ศนว
43 เทคนิคการวางแผนเทคโนโลยี (Technology Roadmap) 54 พย
44 การผลิตน้ำมันมะพร้าวบีบเย็น 54 ศนพ
45 การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย กรณีศึกษา การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียของ บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด โดยใช้ระบบยูเอเอสบี 54 ศนพ
46 การก่อสร้างบล็อกประสาน 53 พย
47 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการจัดสรรทุนรัฐบาล 53 พย
48 เทคนิคการเขียนบทความ วว. 53 พย
 

บอ.

1 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์ไชยาไนด์ในหน่อไม้สด(Method Validation of Cyanide in Bamboo Shoots) 61 บอ
2 การพัฒนาปรับปรุงวิธีการส่งผลการวิเคราะห์ทดสอบด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-Results) 61 ศทม
3 การพัฒนาทดสอบเพื่อประเมินความปลอดภัยของชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยการเร่งสภาวะ กรณีศึกษา:หลังคาเหล็กรถกระบะที่ส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย 61 ศทร
4 เครื่องทดสอบจำลองสภาวะสำหรับวัดความต้านทานไฟฟ้า 61 ศทร
5 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการกระจายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ GDPMD 61 สรร.
6 การจัดการเชื้ออ้างอิง 61 หป.ชจ.
7 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพไอโซมอสโทสในน้ำมันมะพร้าว 61 หป.ชจ.
8 การจัดการเครื่องมือในห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ระบบบันทึกอุณหภูมิความชื้นด้วยเทคโนโลยีไอโอทีที่แสดงผลบนโทรศัพท์มือถือ 61 หป.ฟอ.
9 การพัฒนาประสิทธิภาพในการวิเคราะห์การแตกหักเสียหายของวัสดุและชิ้นส่วนวิศวกรรม 61 หป.สส.
10 อุปกรณ์ทดสอบ Puncture tester ตามมาตรฐาน ASTM F1306 16 60 ศบท
11 การประกันคุณภาพผลการทดสอบด้วยวิธี Z-Score 60 ศพว
12 การใช้งานถังแก็สแรงดันสูง หรือ ถัง PLC (Portable Liquid Container) 60 หป.คม
13 การวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟอร์ในยางวัลกาไนส์โดยเทคนิค GC และ HPLC 60 หป.คม
14 ความรู้และความปลอดภัยในการใช้งานถังแก๊สแรงดันสูง 60 หป.คม
15 การทดสอบการกดอัดของยาง 60 หป.ทฟ
16 การทดสอบการทนแรงกระแทกมอก 2558 2555 ถังพลาสติกรองรับมูลฝอย 60 หป.ทฟ
17 การประยุกต์ใช้เทคนิค OCR สำหรับการวัด การสอบเทียบ 60 หป.ฟอ
18 เครื่องวัดความชื้นในดินแบบ Wifi Web Server 60 หป.ฟอ
19 การประยุกต์ใช้แผนผังการไหลในกระบวนการสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการวิเคราะห์และทดสอบ 59 บอ
20 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ Total Dietary Fiber (In-house method based on AOAC 2009.01) 59 ศทม
21 การวิเคราะห์หาปริมาณคอเรสเตอรอลในอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร 59 ศทม
22 เครื่องทดสอบความต้านการเรียงซ้อน 59 ศบท
23 การวิเคราะห์การแตกหักเสียหายของวัสดุและชิ้นส่วนวิศวกรรมด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 59 ศพว
24 กรอบแนวคิด แนวทางประเมินความเสี่ยงเพื่อการตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 9001 59 สรร
25 กระบวนการทำงานของหน่วยรับรองเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจาก อย. 59 สรร
26 การขอการรับรอง มอก. 17020-2556 58 บอ
27 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ทางเคมี ฉบับ MV EURACHEM GUIDE 2014 58 บอ
28 การประเมินอายุการใช้งานของอุปกรณ์วิศวกรรม เนื่องจากความเสียหายจากการคืบ 58 บอ
29 การวิเคราะห์สารพิษในสีอุตสาหกรรมเพื่อการขอรับรองโครงการฉลากเขียว 58 บอ
30 เทคนิคการเตรียมชิ้นงานโลหะสำหรับการทดสอบทางกล 58 บอ
31 มอก.1013-2553 บานประตูพีวีซี 58 บอ
32 บรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอันตราย 58 ศบท
33 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรฐาน ISO 9001:2015 58 สรร
34 เทคนิคการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร 58 สรร
35 ทักษะสำหรับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 57 บอ
36 เทคนิคการเตรียมชิ้นงานโลหะสำหรับการทดสอบทางกล 57 บอ
37 แนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดทำคู่มือการตรวจสอบคุณภาพงานหล่อ งานรีดและงานเชื่อมด้วยวิธีวิเคราะห์โครงสร้างมหภาค 57 บอ
38 เทคนิคการสอบเทียบมาตรวัดระดับเสียงประเภทถอดไมโครโฟนได้ 57 ศทม
39 แนวทางปฏิบัติสำหรับการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบทางเคมี 57 ศทม
40 เทคนิคการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ด้วยระบบสุญญากาศ 57 ศบท
41 ทักษะในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน 57 สรร
42 เทคนิคการประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่อหน่วยงานภายนอก 56 บอ
43 เทคนิคการวัดแผ่นความหนาของวัสดุชนิดบาง 56 บอ
44 เทคนิคสำหรับการจัดประชุม อบรม สัมมนาให้ประสบผลสำเร็จ 56 บอ
45 การวิเคราะห์ชนิดของพลาสติกด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี 56 ศบท
46 การใช้โปรแกรม CAD/CAM เพื่อจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษ 55 ศบท
47 ทักษะในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน 55 สรร
48 เทคนิคการทดสอบบรรจุภัณฑ์กระดาษ 53 ศบท
49 เทคนิคการให้บริการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหาร 53 สรร
50 การให้บริการอย่างมีคุณภาพ 52 บอ
51 การวางแผนงานสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Best practice guide in calibration planning for electrical and electronic measuring instrument) 52 หป.ฟอ
 

ยธ.

1 นวัตกรรมเพื่อสังคม 61 สจท
2 การประเมินความคุ้มค่าการใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีมูลค่าสูงกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 61 สยศ
3 Call Center เพื่อการส่งเสริมการใช้ วทน. (TISTR Call Center) 60 กบน
4 ภาพรวมการดำเนินงานในระบบ SEPA 60 กพร
5 กลไกและเครื่องมือในการสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs ของ วว. 59 ยธ
6 กลยุทธ์และเทคนิคการเจรจาเพื่อโน้มน้าวใจลูกค้า 58 ยธ
7 การจัดทำ proposal งานวิจัยและ presentation เพื่อนำเสนองานต่อลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 58 ยธ
8 การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อการลงทุน 58 ยธ
9 การบริหารความเสี่ยง 58 สยศ
10 การประเมิน แผน-ผล วิสาหกิจ 58 สยศ
11 วิธีการกรอกข้อมูล TMI 58 สยศ
12 การศึกษาวิจัยตลาดเชิงลึกของงานวิจัยและบริการ ทั้งในประเทศและอาเซียน 57 สจท
13 Building STI Capacity For Sustainable Development South Korea Best Practices 56 สยศ
14 การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางด้านการตลาด 55 สจท
15 ความรู้พื้นฐานและการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเป็นตัวแทนสิทธิบัตร 55 สจท
16 คู่มือบริหารความเสี่ยง วว. 55 สยศ
17 การประเมินโครงการ 54 กพน
18 การทำตลาดงานวิจัยและพัฒนาในยุคเศรษฐกิจพอเพียง 53 กพน
19 การบริหารจัดการเทคโนโลยี (Technology Licensing Office : TLO) 53 กพน
20 การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (Licensing) 53 ยธ
21 เทคนิคการเป็นพิธีกรและเทคนิคการสร้างความพึงพอใจลูกค้า 52 สจท
22 การประเมินความคุ้มค่าโครงการวิจัย 51 สยศ
23 คู่มือการจัดทำแผนวิสาหกิจ วว. 50 สยศ
 

สผวว.

1 การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกิจกรรมโครงการเปิดบ้าน วว. ต้อนรับอาคันตุกะ 61 กปส
2 กลยุทธ์การเดินเอกสารของงานสารบรรณ 61 กลข
3 แนวทางการจัดทำแผนงบประมานเงินทุน วว. 61 กวส
4 การปรับปรุงช่องทางการสื่อสารภายในและจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการสื่อสารผ่านระบบ Intranet 61 กสน
5 Innovator for change 2018 61 สจท
6 เทคนิคการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบสังเกตุการณ์ 61 สตส
7 แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง(e.bidding,e-market) 61 สตส
8 ระบบการประเมินผล KPI อัจฉริยะ 61 สตส
9 ระบบบริหารจัดการงานวิจัย วว 61 สยศ
10 การจัดการข้อมูลคำสั่งบริหาร (คบ) ในระบบฐานข้อมูล 60 กลข
11 การจัดทำความตกลงความร่วมมือ ว และ ท กับหน่วยงานต่างประเทศ 60 กวส
12 พัฒนาช่องทางการแสดงความเห็นหรืออภิปรายบนระบบอินทราเน็ต 60 กสน
13 การตรวจสอบระบบสารสนเทศ 60 สตส
14 การออกแบบผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ความรู้ 59 กสน
15 การตรวจสอบการจัดจ้างงานก่อสร้าง 59 สตส
16 การนำโปรแกรม Excel มาสนับสนุนการตรวจสอบ 59 สตส
17 การลาปฏิบัติภารกิจนอกสำนักงานและการลาหยุดของผู้ว่าการ วว. 59 สผวว
18 ระบบข้อมูลโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ 59 สผวว
19 การเขียนเพื่อการจัดการความรู้ 58 กสน
20 การประสานงานเพื่อการจัดการความรู้ 58 กสน
21 การป้องกันการเกิดทุจริตในองค์กร 58 สตส
22 แนวทางการสอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ 58 สตส
23 การประเมินผลการดำเนินงานของ ผวว. 58 สผวว
24 คู่มือคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 58 สผวว
25 การจัดแถลงข่าวผลงาน วว. 57 กปส
26 เทคนิคการผลิตวีดิโอเพื่อเก็บรวบรวมผลงาน 57 กปส
27 การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการประสานงาน 57 กสน
28 เทคนิคการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อการจัดการความรู้ 57 กสน
29 การจัดทำกระดาษทำการ 57 สตส
30 แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 57 สตส
31 ผลิตภัณฑ์วิจัยและบริการแบบไหนคนซื้อถูกใจคนขายมีความสุข 57 สผวว
32 เสนอขายอย่างไรได้ทั้งใจได้ทั้งเงิน 57 สผวว
33 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ 56 กลข
34 เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน ในงานอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ 56 กสน
35 การตรวจสอบทุจริต 56 สตส
36 คู่มือการจัดแถลงข่าวผลงาน วว. 55 กปส
37 การจัดการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 55 กวส
38 การจัดทำกระดาษทำการ (Working paper) 55 สตส
39 การจัดทำต้นฉบับวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยโปรแกรม InDesign 54 กสน
40 คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนการตรวจสอบการจัดซื้อโดยวิธีการสอบราคา 54 สตส
 

บห.

1 การบริการจัดหาสารสนเทศ 61 กจค
2 การประยุกต์ใช้ MS Word ในงานตรวจรายงานวิชาการ วว. 61 กจค
3 ประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยออกซิเจนเสริมการเผาไหม้ 61 กบร
4 Mobile Application 61 กพท
5 ระบบวิเคราะห์ข้อมูล 61 กพท
6 ระบบติดตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน (eXpress-TRACKER) 61 สกค
7 การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning 61 สทบ
8 การใช้งาน eLibrary 60 กจค
9 ระบบ Q&A การเขียนรายงานวิจัย 60 กจค
10 ระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศสำหรับห้อง Data Center 60 กพท
11 ระบบลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์ 60 กพท.
12 DVD รวมข้อมูลระเบียบข้อบังคับ 59 กกม
13 การรับคืนเงินยืมทดรองจ่าย 59 กงบ
14 เทคนิคการสืบค้นด้วยระบบ e-Library ของห้องสมุด วว. 59 กจค
15 การพัฒนางานลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร 59 กบร
16 เครื่องปรับอากาศ 59 กบร
17 การจัดสรรทุนรัฐบาล 59 กพค
18 การทำฐานข้อมูล COI 59 กพค
19 สัญญาและการบริหารสัญญา 59 กพค
20 Web PR 59 กพท
21 การบริหารจัดการ Intranet วว. 59 กพท
22 ขั้นตอนการเคลียร์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 59 สกค
23 การจัดทำหนังสือเดินทางราชการและการขอวีซ่า 59 สทบ
24 การว่าต่างและแก้ต่างคดีทางปกครอง 58 กกม
25 การให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้และการนำส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติดำเนินการฟ้องคดี 58 กกม
26 แนวทางการปฏิบัติด้านเอกสารค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 58 กงบ
27 ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 58 กงบ
28 การให้บริการคัดเลือกและเผยแพร่สารสนเทศ 58 กจค
29 การจัดทำเงินเดือน ในระบบ SAP 58 กบค
30 การให้ความรู้การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 58 กบค
31 งานโลหะ 58 กบร
32 การวางแผนพัฒนารายบุคคล 58 กพค
33 การวิเคราะห์และการจัดทำแผนฝึกอบรม 58 กพค
34 การจัดการความรู้ระบบ ERP : SAP 58 กพท
35 การบริหารจัดการระบบ Infrastructure ICT วว. 58 กพท
36 การส่งเรื่องให้ พนักงานอัยการ ดำเนินคดีแพ่ง 57 กกม
37 ผังแนวทางการติดตามทวงถามหนี้ 57 กกม
38 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 57 กงบ
39 คู่มืออำนาจการอนุมัติ 57 กงบ
40 การสืบค้นสารสนเทศด้วยฟังก์ชัน e-Lib Tag Cloud 57 กจค
41 คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ วว. 57 กจค
42 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 57 กบค
43 การให้ความรู้การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 57 กบค
44 พลังงานทดแทนและการใช้งาน (ด้านแสงอาทิตย์) 57 กบร
45 การจัดการงานฝึกอบรม 57 กพค
46 การพัฒนาคนเพื่อผลงาน 57 กพค
47 ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) 57 กพค
48 แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) 57 กพด
49 วิธีปฏิบัติการโอนครุภัณฑ์ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้หน่วยงานของรัฐ 57 กพด
50 กระบวนการปฏิบัติงานของกองคลังบนระบบ TFERP:SAP 57 กพท
51 การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ICT วว. 57 กพท
52 ขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างและการบริหารสัญญา 57 บห
53 แนวทางการบริหารงานเพื่องานบริการสู่ความสำเร็จ 57 บห
54 การผลิตน้ำมะนาวพร้อมดื่มในภาชนะปิดสนิทด้วยเครื่อง Water Spray Retort 57 ศนอ
55 แนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ 56 กกม
56 การจัดทำคู่มือการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ผลประโยชน์พนักงาน และกองทุนสงเคราะห์ 56 กงบ
57 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 56 กจค
58 การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 56 กบค
59 จิตสำนึกกับการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 56 กบร
60 การบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม 56 กพค
61 แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง 56 กพด
62 การเผยแพร่ความรู้ระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งานเครือข่าย (AD : Active Directory) 56 กพท
63 กระบวนการออกแบบ/การเตรียมการจัดจ้างงานก่อสร้าง 56 บห
64 เทคนิคการออกแบบสวนหย่อมในพื้นที่ขนาดเล็ก 55 กกล
65 การวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการบริหาร 55 กบค
66 พลังงานทดแทนด้านแสงอาทิตย์ 55 กบร
67 ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) 55 กพค
68 แนวทางการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) และเงื่อนไขต่างๆ ที่ใช้ในการจัดหา 55 กพด
69 การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ICT วว. 55 กพท
70 การประเมินตนเองในการควบคุม (Control Self Assessment) 55 บห
71 การกำหนดมาตรฐานการสร้างสื่อสารสนเทศ วว. 55 สทส
72 การวิเคราะห์หมวดหมู่ หัวเรื่องและการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ 54 กจค
73 การทำสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด 53 กกม
74 คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินงานเรื่อง การนำระบบ Outsourcing (เฉพาะงานบริการ) มาใช้ในองค์กร 53 กกล
75 หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 53 กงบ
76 คู่มือสวัสดิการ การกู้เงินกองทุนสงเคราะห์ 53 กบค
77 สวัสดิการ การกู้เงินกองทุนสงเคราะห์ 53 กบค
78 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าด้านแสงสว่าง 53 กบร
79 คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุ 53 กพด
80 ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ : ไมโครซอฟต์ลิขสิทธิ์ 53 กพท
81 กระบวนการและแนวทางในการตอบสนองลูกค้าภายใน วว. 53 บห
82 การทำสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด 52 กกม
83 การนำระบบ Outsourcing (เฉพาะงานบริการ) มาใช้ในองค์กร 52 กกล
84 การอนุรักษ์พลังงานภายใน วว. เทคโนธานี 52 กบร
85 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) 52 กพท
86 กระบวนการและแนวทางในการตอบสนองลูกค้าภายในกลุ่มบริหาร 52 บห
87 การจัดการความรู้เรืองการเบิกจ่ายเงิน 52 สกค
88 การสร้างระบบจัดการความรู้ด้านการจัดสวัสดิการ (เงินกู้) 52 สทบ
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *